• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ++ 389 2 312 5177
  •    
SEE | EU Cluster of Excellence in EU and International Law
Moments from the Trainings of Multipliers

Public call for proofreaders for the needs of the SEE Law Journal

The Institution for Coordination and Support of the activities of the Network of Faculties of Law from SE Europe – Centre for SEELS is opening a Public Call for the needs of the project – Strengthening the EU Law Studies in SEE, which is financed by the Erasmus + Jean Monnet programme of the European Union and is implemented by the Centre for SEELS.  The Call is open for the purpose of the obtaining the services related to the proof reading and correction of the scientific papers written for the needs of the SEE Law Journal. The Call is open till 6 of May 2019, and all of interested applicants can find more information on the needed documentation and the regulations of the call below.

Please send your offers via regular mail or deliver them directly to the Centre for SEELS office, situated at the Faculty of Law “Iustinianus I” bul. Goce Delcev 9b, 1000 Skopje,  in a closed envelope, marked clearly – For the Call for Proof Reading and Correction of Papers/ SEE Law Journal.

 

Предмет: Барање понуда за услуги поврзани со лектура и корегирање на текстови за потребите на проектот - Зајакнување на студиите по Европско право во Југоисточна Европаˮ

Установата за координација и поддршка на активности „Центар на Мрежа на правни факултети на Југоисточна Европа„ е правно лице чиј основач е Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Претежна дејност на установата се помошни услуги во образованието. Нејзина цел и задача е координација на активностите на Мрежата на правни факултети на Југоисточна Европа.

Во периодот од септември 2016 до септември 2019 Центарот на Мрежата на правни факултети на ЈИ Европа ќе го имплементира проектот - „Зајакнување на студиите по Европско право во Југоисточна Европаˮ, кој е финансиски поддржан од страна на програмата Еразмус + Жан Моне, на Европската Комисија. Проектот подразбира редефинирање и унапредување на веќе постоечкото издание на  научното списание South East European Law Journal (SEE LJ), кое веќе се издава во рамките на мрежата.

Во таа смисла, Центарот на Мрежата на правни факултети од Југоисточна Европа за потребите на наведениот проект, отвора јавен повик за лекторирање и корекција на научни текстови кои ќе бидат објавувани во 4 изданија на научното списание South East European Law Journal (SEE LJ).

Секој број на овој журнал треба апроксимативно да има 100 страни текст, (каде за страна се смета 1800 карактери, фонт Times New Roman 12, проред 1,5 или или 33 реда во новинарски проред), а сите текстови во списанието се напишани на англиски јазик.

(Забелешка: Бидејќи се работи за издание кое ги обезбедува текстовите по пат на Јавен Повик, понекогаш бројот на страни и текстови може да варира, но се движи од 70 до 100 страни).

Сумирано, избраниот понудувач ќе биде задолжен да ги преземе следните активности

  • Прегледување, лектура и корекција на текстовите кои ќе се објавени во журналот
  • Навремено доставување на прегледаните и јасно корегирани текстови до Центарот

Во понудата, Ве молиме да наведете податоци за:

  • Цена изразена во евра по корекција / лектура на 1 страна

*Проектот е ослободен од ДДВ па цените треба да се соодветно изразени на оваа ставка

  • Време на остварување на задачата (просек за лектура/корекција на 1 текст од 13 страни)
  • Референтна листа на претходно искуство

Во понудата треба да се достави и потврда од надлежен орган или изјава заверена на Нотар дека:

(1) правното/физичкото лице не е во стечај или во постапка на ликвидација, дека работењето не го администрира суд, не влегло во договор со доверители, ги нема суспендирано деловните активности, не е предмет на процедури во врска со такви работи, или не е во некаква слична ситуација која произлегува од слична постапка според националното законодавство или регулатива;

(2) не е осудено за некаков прекршок/кривично дело во однос на професионалното однесување со пресуда која е правосилна;

(3) ги исполнило обврските во врска со плаќањето на придонесите за социјално осигурување или исплата на даноци во согласност со законските одредби на земјата во која се основани;

(4) не е осудено со правосилна пресуда за измама, корупција, вклученост во криминална организација или други незаконски активности кои одат на штета на финансиските интереси на SEELS.

Понудите треба да се достават во затворен коверт, без ознаки на понудувачот, со навод „ Лекторирање и корекција на научни текстови за потребите на научното списание South East European Law Journal (SEE LJ)„ “, најдоцна до 06.05.2019 година (понеделник) до 16:00 часот, во канцеларијата на Установата, лоцирана во Библиотеката на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје или по пошта на адресата на Установата.

Понудите ќе се разгледуваат без јавно отворање. За изборот ќе биде известен само избраниот понудувач. Рокот за склучување на договорот е 7 дена од денот на известувањето.

Education

 
SEELS aims to further harmonise curricula across the SEE region and to organise and offer additional postgraduate and doctoral courses as well as summer schools. At the same time SEELS also supports the exchange of lecturers and students among the participating law schools and invites leading international academics and practitioners to South Eastern Europe. Besides, SEELS designs programmes of executive training for different legal professions.

Research

 
SEELS facilitates intensified academic legal research in the region by connecting leading academics in the fields of common interest and organises joint conferences, research programs  and forums. Thereby, the academics of the region are linked with their counterparts from the leading European or other international law schools and research institutes.

Publishing

 
SEELS provides quality and easy accessible regional publications on relevant legal topics, publishes proceedings, analyses, findings and research papers from organised legal research forums and other events. SEELS also publishes the SEE Law Journal which is the first regional law journal in English language in South East Europe. It offers legal researchers and practitioners a discursive space for scholarly exchange on the issues of legal reform and harmonisation on the domestic level in direct relation with questions regarding regional cooperation as well as European integration.